search

TATMETAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN (ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER DAHİL) İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

TATMETAL Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş A.Ş. (“TATMETAL Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş” ya da “Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı ve TATMETAL Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası sınırları çerçevesinde, KVKK madde 5/2, madde 6/3, madde 28 ve benzer istisna halleri dışında;

 • Bilgilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, teklif hazırlanması, poliçe onayı, reddi, tanzimi, yenilenmesi, güncellenmesi, eş, çocuk ve ilgilerin poliçeye dâhil edilmesi, hasar geçmiş araştırması oluşturulması, sigortacılık işlemleri, asistans hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Poliçe yapılması aşamasında sağlık verilerine ilişkin uzman görüşü alınması, geçmiş hasar araştırması, reasürans ve koasürans süreçlerinin yürütülmesi
 • Hasar ihbarlarının temini, incelenmesi, değerlendirilmesi, neticelendirilmesi, onayı, reddi, tazmini ile denetimi ve hasar süreçlerinin yönetimi
 • Rücu taleplerinin yapılması, dava ve kanuni takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Asistans firmaların vermiş olduğu provizyon/tazminatların kontrolü ve ödenmesi,
 • Sigortacılık faaliyetleri kapsamında raporların hazırlanması
 • Saha denetim ve şüpheli hasar araştırması süreçlerinin yönetimi,
 • Aleyhe açılan davalara ve/veya hasar ihbarlarına ilişkin bazı verilerin medikal ve aktüer firmalar ile paylaşımı,
 • Kurumsal iletişim çalışmalarının yürütülmesi,
 • Dış hizmet tedarik edilen firmalardan teknik destek temin edilmesi,
 • Gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması,
 • Sigortacılık hizmetlerinin kalitesini, müşteri memnuniyetini ölçen anketler de dahil olmak üzere her türlü anket çalışması, Pazar araştırması
 • Her türlü ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, Kampanyalar oluşturulması da dâhil pazarlama operasyonlarının yürütülmesi, çapraz satış yapılması
 • Tüm kişisel verilerimin ürün ile hizmetlerle ilgili şahsıma özel fırsatların oluşturulması,
 • Risk analizi ve yöntemi, amaçları ile, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, vb.) de dahil olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve Şirketin ana şirketine (Bölge Müdürlükleri ve şubeler dahil) , Acentelere, Brokerlere iş ortaklarına, , iştiraklerine, kamu kurumlarına, Sağlık Harcamaları Yönetimi hizmeti alınan firmalara, aracılara, eğitim firmalarına, araştırma firmalarına, anlaşmalı aktüere, Medikal danışmana, asistans firmalara, bilirkişilere, diğer sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerine, destek hizmeti alınan firmalara, bağımsız denetim şirketlerine ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere yurtiçinde ve/veya yurtdışında aktarılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta AYDINLATILDIĞIMI, işbu metni, TATMETAL Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu, anladığımı, KABUL VE BEYAN EDERİM.

KVKK hükümlerine uygun olarak işbu açık rıza beyanımı hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle vermekteyim.