search

Kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Yürütülen faaliyetler çerçevesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmesine ve saklanmasına özen gösterilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetler, insan kaynakları uygulamaları ve güvenlik önlemleri nedenleriyle elde edilmekte ve saklanmaktadır. Güvenlik amacıyla bina girişlerinde ziyaretçi kaydı alınmakta, Şirketimize ait açık ve kapalı alanlar güvenlik kameraları ile izlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ve meşru menfaatlerimiz kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler çerçevesinde, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibinin kullanabileceği haklar şu şekilde belirlenmiştir.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı kullanmayı dilerseniz, başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla aşağıdaki yöntemleri kullanarak iletebilirsiniz”.

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Şirketimiz Organize Sanayi Bölgesi Hamzafakıhlı Mahallesi Yaşar Tetiker Bulvarı 67300 Kdz. Ereğli/Zonguldak adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte TATMETAL Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kvkk@tatmetal.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu ’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.


Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.