search

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME

Kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgilendirme Ekte verilmiş olup, bu bilgilendirme aynı zamanda www.tatmetal.com.tr web sayfasında yayınlanmaktadır.

Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek, istatistiki bilgi toplamak ve bu işlemlerin yapılması amacıyla verileri yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarmak maksadıyla Şirketimiz tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermektesiniz. Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; TATMETAL Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

TATMETAL Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye iletmiş olduğum sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilen kişisel verilerin veya yukarıda belirtilen yollarla toplanan verilerin, veya anılan şirketin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri, sağlık verisi, fotoğraf dahil her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”); TATMETAL Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iştirakleri, web adresi,sosyal medya hesaplarında kullanılması ve bunların alt kuruluşları, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, bankalar, SGK, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile (hepsi birlikte “Taraflar”); öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve tarafıma daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafıma uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla; yapılacak Veri açıklama ve aktarımına muvafakat ettiğimi; bu maksatlarla; verilerimin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, şirket tarafından veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olan/olmayan yollarla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse Banka tarafından anonim hale getirilmesine muvafakat ettiğimi,verilerimi doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğumu, grup şirketleri dahil diğer üçüncü kişilerden ilgili mevzuat uyarınca bu muvafakatnamede yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi hukuka uygun olarak elde ettiğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Bilgilendirme Formunu okudum. Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini yukarıda belirtilen koşullarda kabul ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakatname ile tarafınızca şirketimize sağlanan tüm kişisel verilerinizin Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İŞVEREN), nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, İŞVEREN tarafından Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, İŞVEREN’in kendi sistemlerine kaydedileceğini, bu sistemlerde depolanacağını, muhafaza edileceğini, verilerin değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceğini kabul etmekte ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu muvafakatnameyi okuyup anladığınızı ve onayladığınızı beyan etmektesiniz.  

Veri Sorumlusunun Kimliği: Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Kişisel Veri: Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekte olup, 4857 Sayılı İş Kanununun 75. maddesince düzenlenen özlük dosyasında muhafaza edilen tüm bilgi ve belgeler kişisel veri kapsamındadır. Ayrıca, işin yürütümü süresince çalışanın özlük dosyasında ya da yapılan iş başvuruları sırasında oluşturulan dosyalarda, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak muhafaza edilen veya elektronik ortamda kayıt altına alınan; işe başvuru formu, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgâh, iletişim, fotoğraf, parmak izi, biyometrik ve genetik veriler, sendika üyeliği, özgeçmiş, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin belge, sağlık raporları, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, aile durum bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı, eğitim belgeleri, İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı sesli ve görüntülü kayıtlar, iş görme edimi nedeniyle işçiye tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımında olan bilgisayar, telefon ve cihazlarda yer alan veriler, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklı diğer yasal bilgiler ve belgeler ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bahsedilen tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.  

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: İşveren olarak yukarıda sayılan belgelerde yer alan tüm kişisel veriler, çalışanlarımıza karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, başvurulan pozisyonlara veya açık pozisyonlara uygunluğu tespit, işe alım araştırmalarını desteklemek, çalışmanın ispatlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, çalışma saatleri ile günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitme saatlerinin tespiti, mesai devam durumlarının kontrolü, puantaj kayıtlarının denetlenebilmesi, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda mahkemelere sunulması vb. amaçlarla iş ilişkisi esnasında ve/veya iş ilişkisinin sonlanması sonrasında kullanılmaktadır. Tüm bu kişisel veriler işverenliğimizin yerine getirmesi gereken yükümlülükler, haklar, iş ortakları ve hizmet ve ürün verilen firmalar ile yapılan çalışmalar dâhilinde gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işlenmekte ve işbu onay formunda yer verilen faaliyetler dışında kullanmamaktadır. İşveren işbu metinde belirtilen elde ettiği sair kişisel verileri işleme amacına uygun olarak kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller. 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: İŞVEREN, kişisel veriler mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, İŞVEREN’in iştiraklerine ve grup şirketlerine, ifa yardımcılarına, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, bankalara, mahkemelere, kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmet verilen firmalara, İŞVEREN’in bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı veya alt yüklenici olarak ürün veya hizmetlerin verilmesi, faaliyet konusu işin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam   faaliyetlerinin yapılması, sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Kişisel veriler bu üçüncü şahıslarla, ancak işveren adına işlem gerçekleştirmek için veri güvenliği ile ilgili tüm tedbirler işverence alınarak paylaşılmaktadır. Ayrıca İŞVEREN, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, İŞVEREN’in bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler İŞVEREN’e ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, ses veya görüntü kaydeden cihazlar, hizmet verilen noktalar aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar veya cihazlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşme uyarınca ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca toplanabilir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan İŞVEREN’e başvurarak kullanabilirsiniz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı ve Muvafakatnamesi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İŞVEREN’e bildirdiğim her türlü kişisel verinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İŞVEREN tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin İŞVEREN tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına açıkça muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

İşveren kişisel verileri gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini, işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri ile kayıt yapabileceğini, iş görme edimim nedeniyle tarafıma tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımıma da sunulan her türlü araç ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabileceğini, işverenin mevzuat kapsamında çalışanların işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, işbu muvafakatnamenin özel nitelikli kişisel verilerimi de kapsadığını ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin de açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İş ilişkisi kapsamında iş görme edimim sırasında vakıf olduğum ve şahsım dışındaki diğer kişilere (örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla işverene, işverenin çalışanlarına, işverenin müşterilerine, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere) ait olan kişisel verileri işverenin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklamayacağımı ve işleme amacı dışında kullanmayacağımı, yazılı, sesli veya görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağımı, saklamayacağımı, ifşa etmeyeceğimi, ücret bilgisi dahil iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağımı, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağımı, bu yükümlülüğün iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceğini, gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim.

TARIH                                  :

ÇALIŞANIN ADI-SOYADI   :

İMZASI                               :